Logo-Cajou Hotels

Verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden vormen één geheel dat integraal deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en in hun algemeenheid verplicht moeten worden aanvaard voorafgaand aan de afsluiting van enige verkoop. Het verzoek tot reservering leidt tot instemming met onderhavige verkoopvoorwaarden en de gehele en onvoorwaardelijke aanvaarding van hun bepalingen.

1 -Algemene verkoopvoorwaarden (AVV)) 

1-1 - Reikwijdte 

Onderhavige AVV zijn van toepassing op de verkoophandelingen die  worden afgesloten met particuliere klanten. 

1-2 – Handelingsbekwaamheid 

Iedere klant erkent handelingsbekwaam te zijn om een overeenkomst af te sluiten, dat wil zeggen meerderjarig te zijn en niet onder curatele te staan. 

1-3 – Prijzen 

De prijzen staan aangegeven in Euro. 
De BTW is altijd inbegrepen. De aangegeven prijzen omvatten slechts de diensten die strikt staan vermeld in de reservering. 
Bij de facturering komen de aanvullende diensten die tijdens het verblijf door de hotelhouder zijn geleverd en indien van toepassing, de toeristenbelasting bij de prijs die in de reservering staat vermeld. 
De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd en slechts de in de reserveringsbevestiging vermelde prijs is contractueel bindend. 

1-4 - Betalingswijzen 

Alle nota’s of facturen worden contant voldaan bij ontvangst of ten laatste op de dag van vertrek, tenzij uitdrukkelijk anders bedwongen. Op de vervaldag der niet betaalde nota’s of facturen zullen deze van ambtswege, zonder voorafgaandelijk bericht 15% per jaar opbrengen met een minimum van € 50,00.  


1-5 – Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan iedere van buiten partijen komende gebeurtenis van zowel onvoorspelbare als onverhelpbare aard, waardoor dan wel de klant,  dan wel de hotelhouder wordt verhinderd om alle dan wel een gedeelte van de in de overeenkomst bepaalde verplichtingen na te komen. 

Dit geldt met name in geval van staking, opstand, oproer, door regerings- of overheidsautoriteiten uitgevaardigde verboden. 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de nakoming van de wederzijdse verplichtingen van partijen wordt opgeschort door overmacht en dat elke partij de hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening neemt. De klanten zullen met name alleen de bijkomende kosten dragen die gemaakt zouden kunnen worden om de reis voort te kunnen zetten wanneer zich een geval van overmacht heeft voorgedaan. 

1-6 – Klachten 

Iedere klacht moet worden geuit bij de hotelhouder en wel binnen een termijn van 30 dagen met ingang van de verblijfsdatum. . 

Deze behandeling per computer is aangegeven bij de Franse instantie CNIL De klant heeft op ieder moment recht op toegang en rectificatie bij de Reserveringscentrale Logis International Services. 

Ingevolge de geldende wetgeving worden de contracten voor elk bedrag dat € 120 te boven gaat voor een duur van 10 jaar elektronisch opgeslagen. De klant beschikt bij de LIS Reserveringscentrale over het recht van inzage van deze gegevens. 

2 - Bijzondere voorwaarden 

Behoudens de reserverings- en annuleringsvoorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde instellingen (medegedeeld aan de klant bij de reservering), worden de volgende bijzondere voorwaarden toegepast. 

2-1 – Reserveringsvoorwaarden 

Teneinde zijn reservering te garanderen, wordt de klant verzocht om het nummer van zijn bankpas mede te delen, dat in beveiligde modus wordt doorgegeven. 
De reservering is pas vastgelegd en definitief na ontvangst van de door de reserveringscentrale aan de klant verstuurde bevestiging.  

Het verblijf wordt in zijn geheel direct aan de hotelhouder betaald. 

Het hotel verzoekt om een aanbetaling ter garantie van de reservering. 
Deze aanbetaling moet worden betaald binnen een bij het verzoek tot reservering vermelde termijn. 
De aanbetaling wordt direct aan de hotelhouder verricht. 

De aanbetaling kan op twee manieren worden gedaan : 

- Dan wel per overshrijving op naam van het hotel die direct aan het hotel wordt verstuurd 
- Dan wel per bankpas. In dit geval wordt de reservering pas definitief bij ontvangst van de aanbetaling binnen de toegestane termijnen door de hotelhouder. 
Het resterende bedrag van het verblijf wordt ter plaatse bij de hotelhouder betaald. De klant wordt verzocht om voor 18.00 uur in het hotel te arriveren en de hotelhouder te waarschuwen bij een late komst. 

2-2 – Een reservering wijzigen 

Ieder verzoek tot wijziging van een reservering moet telefonisch worden gedaan bij de het hotel maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 17 uur of per mail info@cajou.be

De reservering is pas definitief gewijzigd nadat de Reserveringscentrale  de bevestiging heeft ontvangen. 
De verzoeken tot wijziging kunnen indien van toepassing leiden tot de toepassing van de annuleringsvoorwaarden. 

2-3 – Annuleringsvoorwaarden 

Tot 14 dagen voor aankomst kan de klant zijn boeking annuleren. Er zijn dan alleen € 12,50 administratiekosten per geboekte kamer verschuldigd. Bij annulering voor de klant vanaf de 13de dag voor de aankomst worden volgende bedragen in rekening gebracht :

-       50% van de totale geboekte verblijfs- of arrangementprijs van de 13de dag tot de 2de dag voor de aankomst

-       100% vanaf de 2de dag voor de aankomst

2-4 – Aansprakelijkheid 

Op onderhavige verkoopvoorwaarden is het belgisch rechtvan toepassing. Zij vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.